Posteado por: BPP | abril 10, 2008

La rana dorada de Panamá esta viva!

Golden Frog

Is alive

KNACK 26 MARCH 2008
The golden frogs Knowledge of Panama
The Belgian nature photographer Guido Sterkendries

Guido Sterkendries, fotógrafo de naturaleza, logró colarse dentro de las áreas donde se esta desarrollando el proyecto minero Petaquilla y tomó varias fotos interesantes. Una de las más interesantes fue la de varias ranas Atelopus zeteki (la famosa Rana Dorada de Panamá) que fue recientemente declarada extinta, pero que en realidad aún está presente en áreas aledañas al proyecto minero.

A continuación versión en Dutch y luego en inglés. Próximamente estará traducido al español. La traducción al inglés contiene algunos errores a corregir posteriormente.

De todos modos las imágenes dicen más de mil palabras y fueron tomadas en el mes de febrero de 2008 y la publicación en marzo de 2008

Gouden kikker

is springlevend

50 KNACK 26 MAART 2008

Kennis De gouden kikkers van Panama

De Belgische natuurfotograaf Guido Sterkendries

stootte in Panama op een populatie gouden kikkers,

Een wurgslang doorboorde zijn schouder, malariamuggen dronken zijn bloed, dysenterie sloeg toe, … Guido Sterkendries, Belgiës bekendste natuurfotograaf, gaat door het vuur voor die ene foto. In elk nummer brengt hij het verhaal achter een van zijn spraakmakende beelden.

Februari 2008. De huisfotograaf van A.S.Adventure zit in zijn zetel te kijken naar Life in cold blood op BBC als de bekende natuurdocumentairemaker David Attenborough verklaart dat de goudkikker uitgestorven is. Hij pakt meteen zijn koffers.

“Dat wilde ik met eigen ogen zien. Een paar jaar voordien was ik nog op een grote populatie van de felgele amfibieën gebotst in Panama.”

Wat blijkt? Guido vindt toch nog zo’n honderdtal springlevende exemplaren. Hun leefgebied is wel bedreigd. Grondspeculanten kopen voor een peulenschil de grond op van arme boeren. Project Gold Frogg, een samenwerking tussen Amerikaanse en Panamese wetenschappers en dierentuinen, wil de kikkers behoeden voor uitsterven door met de laatste exemplaren kweekprogramma’s op te starten. “Omdat het redden van de kikker weinig zin heeft als zijn habitat er niet meer is, ben ik zelf op zoek gegaan naar een oplossing. Een Panamese natuurliefhebber is bereid om de grond te kopen voor een eerlijke prijs. De bewoners zijn alvast goud waard.”

February 2008. The huisfotograaf of A. S. Adventure is in his Seat to look at Life in cold blood on BBC nature documentalist known as the David Attenborough explains that the goudkikker extinct. He immediately grabs his suitcases.

“That I wanted to see with my own eyes. A few years before I was still on a large population of the bright yellow amphibians frogs in Panama. ”

What show? Guido is still a sprightly hundred copies. Their habitat is threatened. Especuladores buy for a peulenschil the ground of poor farmers. Frogg Gold Project, a collaboration between American and Panamanian scientists and zoos, wants to save the frogs for extinction by the latest copies’s breeding program to start. “Because saving the frog little sense as its habitat is no longer there, I myself went looking for a solution. A Panamanian nature is prepared to buy the ground for a fair price. The inhabitants are already worth gold. “

In de natuurdocumentaire Life in cold blood verkondigde de legendarische BBC-presentator David Attenborough dat de laatste paar gouden kikkers (Atelopus zeteki) in gevangenschap zouden worden ondergebracht in de Verenigde Staten. In de natuur zijn ze uitgestorven, zei hij. Een misser van formaat’, zegt Guido Sterkendries. ‘Want hoewel we van die situatie niet zo veraf zijn, ben ik in Panama onlangs op enkele honderden gouden kikkers gestoten.

‘Die amfibieënsoort is voor Panama wat de arend is voor de Verenigde Staten: het nationale symbool. Veel kikkersoorten staan op het punt te verdwijnen door oprukkende schimmels. Ook de gouden kikker is vandaag met uitsterven bedreigd. Je mag hem op geen enkele manier transporteren of verhandelen. Behalve onder het mom van de wetenschap, zo blijkt.

Project Golden Frog, een initiatief van Panamese en Amerikaanse wetenschappers en dierentuinen, wil de gouden kikkers redden van hun ondergang. Erg nobel, ware het niet dat de kikkers uit hun natuurlijke omgeving worden weggekaapt om als ultieme publiekstrekker te fungeren in een of andere Amerikaanse dierentuin.

Op papier moet het project de natuurlijke habitat van de gouden kikker helpen beschermen, in de praktijk komt daar niets van in huis. Integendeel. In het conflict tussen economie en ecologie trekt het grote geld hier aan het langste eind.

‘Tien jaar geleden is in het beschermde regenwoudgebied goud en koper gevonden. Maar wat kleinschalig begon, heeft vandaag al drama tische proporties aangenomen: drieduizend hectare tropisch oerwoud verandert in kaalgevreten bergen. Door chemicaliën, ontbossing en het aanleggen van wegen, is het oorspronkelijk kristal-heldere water veranderd in een grote slijkpoel zonder kikkervisjes of vissen. Het water is rot en dood. En de Guaymi-indianen, de oorspronkelijke bewoners die van jacht en visvangst leven, worden ziek van de pollutie.

‘Er moet dringend internationale druk ko men opdat het gebiedniet verder vergiftigd wordt. Het is mijn vurige hoop dat de boerenfamilies die er leven gesteund en opgeleid worden, desnoods uitgekocht, zodat de biodiversiteit er vrij kan evolueren. Een familie verdient 500 à 1000 dollar per jaar en er leven zo’n tien families, dus naar de gangbare normen is zo’n plan absoluut betaalbaar.

Zoals de pyg meeën in Oeganda vertellen over gorilla’s, zouden de Panamese boeren door hun uniek gebied toeristen kunnen gidsen. Maar er is een perverse logica in het spel: doordat de gouden kikker zogezegd is uitgestorven, komt het gebied vrij voor grondspeculanten.

In natuurdocumentaire Life in cold blood preaching

The legendary BBC presenter David Attenborough

That the last few golden frog (Atelopus zeteki)

In captivity would be included in the United States. In nature, they are extinct, said He says. A wrong size, “says Guido Sterkendries. “Because of that situation although we are not so far, I am in Panama recently at a few hundred golden frogs encountered.

“Die amfibieënsoort for Panama what the eagle is for the United States: the national symbol. Many kikkersoorten are on the point of disappearing by advancing fungi. The golden frog is now threatened with extinction. You may him in no way transporting or auction. Except under the guise of science, says.

‘Project Golden Frog, an initiative of Panamanian and American scientists and zoos, wants the golden frogs save their downfall. Very noble, were it not that the frogs from their natural environment as weggekaapt ultimate crowd to act in one or other American zoo.

On paper, the project of the natural habitat Golden frog help protect, in practice, there is nothing in the house. Quite. In the conflict between economy and ecology attracts big money here at the longest end.

“Ten years ago, in the protected regenwoudgebied gold and copper were found. But what started small, has today already drama statistical proportions: three thousand hectares of tropical jungle turns into kaalgevreten mountains. By chemicals, deforestation and the building of roads, is the original crystal-clear waters turned into a big slijkpoel without kikkervisjes or fishing. The water is rot and death. And the Guaymi Indians, the original inhabitants of hunting and fishing life, are sick of the pollution.

“We urgently need international pressure ko men so that the area does not go poisoned. It is my fervent hope that the farming families who live in supported and trained, if necessary uitgekocht, maintaining biodiversity are free to evolve. A family earns 500 to 1000 dollars a year and about ten families living there, so to all current standards is one such plan is affordable. As the pyg meeën in Uganda about gorillas, The Panamanian farmers by their unique tourists can field guides. But there is a perverse logic in the game: because the golden frog is supposedly extinct, the field Friday Grondspeculanten for.

Fuente: KNACK 26 MAART 2008

Anuncios

Responses

  1. Tuve ocasión de ver en su hábitat a estos curiosos anfibios en el Valle Antón, en el otoño de 1998, que permanecí en Panamá en una cooperación técnica del ministerio de Trabajo.
    Todavía recuerdo la magnífica estancia, experiencia, personas, en ese maraviloso país. Enhorabuena por el blog, es muy bueno. Saludos desde Valencia en España

  2. me gustaria saber en que sitio, exactamente, este señor encontro esta poblacion “sana”. Ya que dudo mucho que exista, la ultima poblacion en altos del maria, practicamente, fue devastada por el Batrachochitrium dendrobatidis (Bd) en marzo de 2007.. Esa poblacion pudiera ser Atelopus varius en vez de A.zeteki..


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: